นิเทศติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 นิเทศติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ระลอกเดือนเมษายน 2564 ณ โรงเรียนอนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน)

 

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2