การจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงาน นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

วันที่ 8 กันยายน 2564
การจัดนิทรรศการเพื่อนำเสนอผลงาน นายสุชาติ ศศิภัทรกุล
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 โดยนำเสนอผลการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ณ ห้องประชุมภูนาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2