“PUSH”

ทำเนียบผู้บังคับบัญชานางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนายสุชาติ  ศศิภัทรกุล
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2


ชวนฉีดx
ชวนฉีดx
ได้เรียน2
ได้เรียน2
884726-1
884726-1
884727-1
884727-1
previous arrow
next arrow

Intergrity & Transparency Assessment : ITA


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ITA Online)

สำหรับระเบียบวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีรายละเอียด ดังนี้

  • เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกออกเป็น 10 ตัวชี้วัด ได้แก่  1) การปฏิบัติหน้าที่  2) การใช้งบประมาณ 3) การใช้อำนาจ 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต 6) คุณภาพการดำเนินงาน 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 8) การปรับปรุงระบบการทำงาน 9) การเปิดเผยข้อมูล 10) การป้องกันการทุจริต

  • เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน จำแนกออกเป็น 3 เครื่องมือ


IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ในตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการและการแก้ไขปัญหาการทุจริต ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลใน ตัวชี้วัดที่ 1 – ตัวชี้วัดที่ 5 ได้แก่
1) การปฏิบัติหน้าที่
2) การใช้งบประมาณ
3) การใช้อำนาจ
4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต)


EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 6 – ตัวชี้วัดที่ 8 ได้แก่
6) คุณภาพการดำเนินงาน
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
8) การปรับปรุงระบบการทำงาน

OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

3) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ในตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ 9 – ตัวชี้วัดที่ 10 ได้แก่
9) การเปิดเผยข้อมูล
10) การป้องกันการทุจริต

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


ข้อข้อมูลรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่หมายเหตุ
O1โครงสร้างหน่วยงาน– แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยตําแหน่งที่สําคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สํานัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
O2ข้อมูลผู้บริหาร– แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน
– ประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดํารงตําแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน
ข้อมูลผู้บริหาร
O3อำนาจหน้าที่– แสดงข้อมูลหน้าที่และอํานาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกําหนดอำนาจหน้าที่
O4แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน– แสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565
O5ข้อมูลการติดต่อหน่วยงานแสดงข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และแผนที่ตั้งหน่วยงานติดต่อเรา
O6กฎหมายที่เกี่ยวข้อง– แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ที่เป็นปัจจุบัน อย่างน้อยประกอบด้วย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
– พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
– พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
– พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เป็นต้น
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
O7ข่าวประชาสัมพันธ์– แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานตามอํานาจ หน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ข่าวกิจกรรมภายใน
O8Q&A (ถาม-ตอบ)– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คําตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารได้สองทาง เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
O9Social Network– แสดงเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น
– สามารถเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน
Facebook สพป.พะเยา เขต 2
O10แผนดำเนินงานประจำปีแสดงแผนการดําเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดําเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564
O11รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปี
– มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดําเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามรอบ 6 เดือน
O12รายงานผลการดำเนินงานประจำปี– แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน อย่างน้อยประกอบด้วยสรุปผลการดำเนินงานตามโครงการหรือกิจกรรม การใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
– เป็นรายงานผลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานผลการปฎิบัติงานประจำปี 2563
O13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทุกกลุ่ม/หน่วย
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น
คู่มือกลุ่มบริหารงานบุคคล
O14คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ– แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ประกอบด้วย คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการ ประเภทงานให้บริการ ขั้นตอนการให้บริการ แผนผัง/แผนภูมิการให้บริการ ระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการ และผู้รับผิดชอบการให้บริการ
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
O15ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ– แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน
– เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลสถิติการให้บริการ
O16รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ– แสดงผลสํารวจความพึงพอใจการให้บริการตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563, 2564
O17E–Service– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอํานาจ หน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอํานวยความ สะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน
ระบบรับ-ส่งหนังสือราชการ
ระบบสลิปเงินเดือนข้าราชการ
O18แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนๆ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 9 เดือน– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 9 เดือน
O20รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปี
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตาม เป้าหมาย เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ– แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาน หรือแผนการจัดหาพัสดุ จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ– แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศ การเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
O23สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน– แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคา และราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่ คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือ จ้าง เป็นต้น
– จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)
– เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน
O24รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี– แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
O25นโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือ วัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม
– เป็นนโยบายของผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมาย หรือ นโยบายที่กําหนดในนามของหน่วยงาน
– เป็นนโยบายที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26การดำเนินการตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงการดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกําลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรใน หน่วยงาน เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล ตามข้อ O25 หรือเป็นไปตามกิจกรรมที่อยู่ภายใต้นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคล ตามข้อ 025
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
O27หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ดังนี้
– หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
– หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
– หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
– หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
– หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกําลังใจ
– เป็นหลักเกณฑ์ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564
O28รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล– แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
– มีข้อมูลรายละเอียดของการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการตาม บุคคลประจําปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น
– เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. 2563
O29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต– แสดงคู่มือหรือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประพฤติมิชอบ
– มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทําการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการใน การจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ เป็นต้น
O30ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทาง ช่องทางออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O31ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี– แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
– มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน)
– เป็นข้อมูลในปี พ.ศ. 2564
O32ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น– แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ดําเนินงานตามอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทาง ออนไลน์
– สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
O33การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดําเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O34เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร– แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคํามั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหาร หน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
– ดําเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน
– เป็นการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสําคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
O36การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี– แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดําเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยง และระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดําเนินการในการบริหาร จัดการความเสี่ยง เป็นต้น
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี
O37การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน
– เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ 036
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
O38การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร– แสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564
O39แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือ พัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดําเนินการ เป็นต้น
– เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2564
แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต
O40รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ในไตรมาส– แสดงความก้าวหน้าในการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการ ดําเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดําเนินงาน เป็นต้น
– เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี– แสดงผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
– มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินการ เช่น ผลการดําเนินการ โครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น
– ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. 2563
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2563
– มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนําผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น
– มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ เช่น การกําหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การ กําหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกําหนดแนวทางการกํากับติดตามให้นําไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น
O43การดําเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน– แสดงผลการดําเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
– มีข้อมูลรายละเอียดการนํามาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
– เป็นการดําเนินการในปี พ.ศ. 2564


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริหาร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพป.พะเยา เขต 2

(กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (มาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)

กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่สุจริต


สื่อการเรียนออนไลน์


Previous
Next
DLTV

Link : https://www.dltv.ac.th/ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

DLIT

Link : https://dlit.ac.th/ DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี ๕ รูปแบบ

ติวฟรี.com

ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

Content Center

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

ครูพร้อม | พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

"ครูพร้อม" เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีข้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ.

แบ่งเป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ตามความสนใจ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง ส่วนกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ ศบค.จังหวัด ซึ่งคิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ร่วมสมัย สิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป


ระบบงาน สพป.พะเยา เขต 2


เผยแพร่ผลงาน


ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด


อำเภอจุน


อำเภอเชียงคำ


อำเภอปง


อำเภอเชียงม่วน


อำเภอภูซาง


ติดต่อเรา


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150
ติดต่อเราได้ที่ : 054-079867-9
โทรสาร 054-421186
Web Site : https://www.phayao2.go.th
e-Mail : [email protected]
e-Mail : [email protected]
e-Mail : [email protected]

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน


เบอร์โทรศัพท์ภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 :: โทร 0-5407-9867-9 :: ต่อเบอร์ภายใน…
ลำดับ รายการที่อยู่/อำเภอเบอร์โทรศัพท์
1หน้าห้อง ผอ.สพป.พย.2 สนง.ผู้บังคับบัญชา37
2กลุ่มอำนวยการ กลุ่มอำนวยการ 12, 40
3ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
(คุณพชร)
(คุณกนกวรรณ)
(ธุรการกลุ่ม)
36
14
22
26
4กลุ่มบริหารงานบุคคล
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
(คุณอมรรัตน์)
(คุณบุษราคัม)
29
18
31
5กลุ่มนโยบายและแผน
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
33
15
6กลุ่มนิเทศ ฯ ผอ.กลุ่มนิเทศ ฯ
(เลขา ศน.)
(มิว กวาง)
25
21
34
7กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
19
8กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา(คุณพิสุทธา)
42
9กลุ่มกฎหมายและคดี
กลุ่มกฎหมายและคดี 30
10หน่วยตรวจสอบภายใน
หน่วยตรวจสอบภายใน17
11นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผอ.สพป.พะเยา เขต 20818840271
12นายเสมอ วงค์พุฒรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 20932591396
13นายมรกต อนุเคราะห์รอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 0815302644
14นายนิคม กีรติวรางกูลรอง ผอ.สพป.พะเยา เขต 2 0979208990

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2