หน้าแรก

นางสาวตรีนุช เทียนทอง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

นายอัมพร พินะสา
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

นายสุชาติ  ศศิภัทรกุล
ผอ.สพป.พะเยา เขต 2

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
       โครงสร้างองค์กร
       ข้อมูลผู้บริหาร
       อำนาจหน้าที่
          • อำนาจหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
       แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน
          • แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
            ○ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2563-2565วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม
          • จุดเน้นสำนักงานเขตพื้นที่
       ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
          • ที่ตั้งสำนักงานเขตพื้นที่
            ○ กลุ่มอำนวยการ : 054 - 079867 - 9 ต่อ 11, 12
            ○ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ : 054 - 079867 - 9 ต่อ 14, 22, 26, 34
            ○ กลุ่มบริหารงานบุคคล : 054 - 079867 - 9 ต่อ 13, 18, 29, 31, 33
            ○ กลุ่มนโยบายและแผน : 054 - 079867 - 9 ต่อ 15, 33
            ○ กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล : 054 - 079867 - 9 ต่อ 21, 25
            ○ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา : 054 - 079867 - 9 ต่อ 19
            ○ กลุ่มกฏหมายและคดี : 054 - 079867 - 9 ต่อ 
            ○ หน่วยตรวจสอบภายใน : 054 - 079867 - 9 ต่อ 17
            ○ โทรสาร : 054 - 421186
       กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  ข่าวประชาสัมพันธ์
       ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
  การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
       Q&A (ถาม-ตอบ)
       Social Network
          • เว็บไซต์ : www.phayao2.go.th
          • Facebook : phayao2
การบริหารงาน
แผนการดำเนินงาน
 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 2564
 รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานรอบ 6 เดือน
 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     • ปีงบประมาณ 2562
     • ปีงบประมาณ 2563
การปฏิบัติงาน
 มาตรฐานการปฏิบัติงาน
     • คู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคลคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์คู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มอำนวยการคู่มือและมาตรฐานการปฏฺิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนโยบายและแผนคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายในคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มงานกฎหมายและคดีคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากร กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
การให้บริการ
 มาตรฐานการให้บริการ
 ข้อมูลเชิงสถิติของการให้บริการ ภาพรวมสำนักงานเขต
     • สถิติการเบิกค่ารักษาพยาบาลข้าราชการบำนาญ
     • สถิติการใช้ห้องประชุม ทั้งภายในสำนักงานและบุคคลภายนอกสำนักงาน
     • สถิติผู้มารับบริการ การจัดสวัสดิการและสวัสดิภาพ
     • สถิติการทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ และการออกหนังสือรับรองบุคคล
     • สถิติการสั่งซื้อการควบคุมและการจัดเก็บรักษาระเบียนแสดงผลการเรียน
 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.พะเยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2562
     • ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ สพป.พะเยา เขต 2 ปีงบประมาณ 2563
 E-Service
     • ระบบ AMSSPLUS (สารบัญอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ E-money (สลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส์)ระบบ U-money (ตรวจสอบผู้ใช้งานระบบ E-money)
การบริหารงานงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 2564
  รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ 2564 รอบ 6 เดือน  (ตุลาคม 2563 -มีนาคม 2564)
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2562 2563
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
     • เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
     • เอกสารประกอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พะเยา เขต 2 ประจำปีงบประมาณ 2564
    ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
     • เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง สพป.พะเยา เขต 2
    สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
     รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
     • สรุปรายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 2563
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     • รายงานการมีส่วนร่วมในการดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2563
     • รายงานการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563
     • รายงานการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา พ.ศ. 2563-2565 และ แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2563
     • รายงานการมีส่วนร่วมรกิจกรรมด้านงานลูกเสือ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 เจตจำนงของผู้บริหารสูงสุด (English) (Thai)
 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 2564
 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 -31 มีนาคม 2564)
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 / ประจำปีงบประมาณ 2562 / ประจำปีงบประมาณ 2563
มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
     • รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
     • แนวทางการดำเนินงานการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
 การดำเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สื่อการเรียนออนไลน์

Previous
Next
DLTV

Link : https://www.dltv.ac.th/ ด้วยพระอัจฉริยภาพและสายพระเนตรอันยาวไกลและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ ตามพระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” ทรงเห็นว่าการพัฒนาการศึกษา คือ การสร้างความมั่นคงของประเทศ อีกทั้งยังทรงเข้าพระทัยถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันอย่างถ่องแท้ ในปี พ.ศ. 2560 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารมูลนิธิทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ ชุดใหม่ และพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พัฒนาต่อยอดการดำเนินงานให้ทันสมัย หากแต่ยังคงยึดถือแนวทางของพระราชบิดาเพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การศึกษาต้องสร้างคนไทยให้มีคุณลักษณะสำคัญ ๔ ประการ ได้แก่ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานทำ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทั้งสายสามัญและสายอาชีพอันสอดคล้องกับสภาวการณ์การศึกษาของโลกให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย

DLIT

Link : https://dlit.ac.th/ DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ จำนวน ๑๕,๕๕๓ โรงเรียนครอบคลุมโรงเรียนทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาคุณภาพศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Distance lerning information technology : DLIT ) มี ๕ รูปแบบ

ติวฟรี.com

ติวฟรี.com ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างโอกาส ทุกการเรียนรู้ ความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา คือต้นเหตุพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของความเหลื่อมล้ำในวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ครอบครัวที่รวยกว่ามีโอกาสเข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่ดีกว่า ไปอยู่โรงเรียนที่ดีกว่า อยู่ในสังคมที่ดีกว่า เข้าถึงเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ดีกว่า รวมถึงมีโอกาสเรียนกวดวิชากับติวเตอร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า ขณะที่เด็กฐานะดี 20% แรกของประเทศสามารถเข้าถึงการศึกษาที่ครบวงจรได้ดีมาก กลับกันเด็กไทยอีก 80% ยังขาดโอกาสเป็นอย่างมาก

Content Center

https://contentcenter.obec.go.th/ OBEC Content Center เป็นโปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่ นักเรียน ครู ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash) และ งานวิจัยทางการศึกษา ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไป Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

ครูพร้อม | พื้นที่แห่งการเรียนรู้ในโลกออนไลน์

"ครูพร้อม" เป็น Web Portal จากกระทรวงศึกษาธิการ ที่จัดทำขึ้นมาใหม่ เพื่อเสริมแพลตฟอร์มต่างๆ ที่หน่วยงานในสังกัด ศธ.มีอยู่ โดยจะเป็นคลังสื่อ ข้อมูลการเรียนรู้ ตลอดจนรูปแบบการจัดกิจกรรม ซึ่งมีข้อมูลทั้งของ สพฐ.-สช.-สำนักงาน กศน.-สอศ.

แบ่งเป็นหัวข้อหรือหมวดหมู่ตามความสนใจ ช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ครู ผู้บริหาร และผู้ปกครอง สามารถเข้าถึงได้ผ่านระบบกลาง ส่วนกิจกรรมรูปแบบออฟไลน์ สถานศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) จะเป็นผู้ออกแบบกิจกรรมร่วมกับ ศบค.จังหวัด ซึ่งคิดขึ้นมาจากเหตุการณ์ร่วมสมัย สิ่งสำคัญคือทุกคนสามารถเลือกหัวข้อหรือกิจกรรมที่ต้องการเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง

กิจกรรม สพป.พะเยา เขต 2

นิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)ระลอกเดือนเมษายน 2564 ครั้งที่ 2 (10 – 11 มิถุนายน 2564) โรงเรียนอนุบาลเชียงม่วน และโรงเรียนบ้านปงสนุก

วันที่ 11 มิถุนายน 2564 น

อ่านต่อ »

นที่ 10 มิถุนายน 2564 นายสุชาติ ศศิภัทรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ.

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 น

อ่านต่อ »

ระบบงาน สพป.พะเยา เขต 2

เผลแพร่ผลงาน

ข่าวสารโรงเรียนในสังกัด

อำเภอจุน

อำเภอเชียงคำ

อำเภอปง

อำเภอเชียงม่วน

อำเภอภูซาง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2
บ้านจุนรัชดา หมู่ที่ 17 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150

ติดต่อเราได้ที่ : 054-079867-9

โทรสาร 054-421186
https://www.phayao2.go.th
[email protected]

หมายเลขภายใน

 ต่อ 37 : หน้าห้อง ผอ.สพป.
 ต่อ 11, 12 : กลุ่มอำนวยการ
 ต่อ 15, 33 : กลุ่มนโยบายและแผน
 ต่อ 21, 25 : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ

 ต่อ 13, 18, 29, 31, 33 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
 ต่อ 14, 22, 26, 34 : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
 ต่อ 19 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
 ต่อ 17 : หน่วยตรวจสอบภายใน

Copyright © 2021. Phayao Primary Educational Service Area Office 2